Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giới thiệu khóa học

Accounting là một môn học đầu tiên trong chương trình ICAEW CFAB và đồng thời cũng là môn học đầu tiên thuộc Certificate level (cấp độ chứng chỉ) nằm trong chương trình học ICAEW ACA. Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan nhất về kế toán, giúp cho học viên có nền tảng kiến thức vững chắc để theo học các môn ở cấp độ cao hơn.

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký