Thông tin liên hệ:


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BISC

  • Hot line: +84(0) 858 822 168
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Lakeview, 71 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nộ


ACCA CONNECT - Liên hệ trực tiếp với ACCA Anh Quốc
Học viên ACCA có thể liên hệ trực tiếp với ACCA Anh Quốc theo cá hình thức sau:
  • Truy cập Website: http://www.accaglobal.com/gb/en/student.html để tìm hiểu các thông tin về kỳ thi, miễn thi, tài liệu học, past exam,…
  • Địa chỉ: ACCA Connect, 110 Queen Street Glasgow G1 3BX United Kingdom
  • Điện thoại: +44 (0)141 582 2000
  • Email: [email protected]