Quiz

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 2

Thời gian làm bài: 6 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (3 điểm):

Name five general threats to independence?


Câu hỏi 2 (4 điểm):

Name four relevant safeguards against a financial interest in a client.


0 bình luận