Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giới thiệu môn học ACCA Advanced Audit & Assurance (AAA/P7)

Môn Advanced Audit & Assurance (AAA/P7) là một trong bốn môn học tự chọn thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA. Môn học giúp học viên có thể phân tích, đánh giá và kết luận về các vấn đề kiểm toán và đảm bảo trong thực tiễn.

Advanced Audit & Assurance (AAA/P7) là gì?

Advanced Audit & Assurance - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao là một môn học được xây dựng trên cơ sở của môn Audit & Assurance (AA/F8) và môn Strategic Business Reporting (SBR/P2), là môn học tổng hợp và nâng cao hơn so với hai môn học này. Do đó, các kiến thức ở môn ACCA AAA cũng phức tạp hơn, cung cấp nhiều kiến thức từ các góc độ khác nhau để phản ánh những thách thức mà các kiểm toán viên chuyên nghiệp sẽ phải đối mặt.

AAA/P7 là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: Advanced Financial Management (AFM/P4), Advanced Performance Management (APM/P5) và Advanced Taxation (ATX/P6)

Nội dung khóa học

+  Giới thiệu về môn học Advance Audit and Assurance
2 Bài giảng
17:50
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

5,090,000 đ
4 tháng
Đăng ký