Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giới thiệu khóa học

Assurance là một môn học quan trọng trong chương trình ICAEW CFAB và đồng thời cũng là môn học thuộc Certificate Level - CFAB (cấp độ chứng chỉ) nằm trong chương trình học ICAEW ACA. Môn học cung cấp những kiến thức tổng quan nhất về dịch vụ đảm bảo và kiểm toán, giúp cho học viên có nền tảng kiến thức vững chắc để theo học các môn ở cấp độ chuyên nghiệp

Giới thiệu khóa học

Sau khi hoàn thành môn học Assurance, học viên sẽ:
  • Giải thích được khái niệm về bảo hiểm, tại sao bảo hiểm lại bắt buộc và nguyên nhân tại sao hợp đồng dịch vụ bảo đảm lại do các chuyên gia có phẩm chất phù hợp thực hiện;
  • Hiểu được bản chất và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ, ghi lại được quá trình kiểm soát nội bộ của một tổ chức và nhận định các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Lựa chọn hình thức thu thập chứng cứ một cách phù hợp, có hiệu quả và nhận định khi nào có thể rút ra kết luận, hoặc vấn đề nào cần phải xem xét bởi các cấp cao hơn;
  • Hiểu được tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp đối với một chuyên gia và nhận định được vấn đề về tính chính trực, khách quan, xung đột quyền lợi, năng lực chuyên môn, sự cẩn mật, tính chuyên nghiệp và độc lập.

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký