Tác giả

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Tác giả

Ms. Nguyễn Bích Ngọc, ACCA

Cô Bích Ngọc là hội viên ACCA với hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học Management Accounting (MA/F2) và Performance Management (PM/F5) được học viên yêu thích với Tỷ lệ đỗ cao tới 80%.

Giới thiệu khóa học

Môn học ACCA PM/F5 là một môn học liên quan đến kế toán quản trị, mục đích của PM/F5 là giúp học viên lập ngân sách, quản lý chi phí và đưa ra quyết định nhằm quản lý hoạt động của doanh nghiệp.


PM/F5 là một môn giữa trong phần kế toán quản trị của chương trình ACCA. Để học tốt PM/F5, học viên cần có kiến thức tốt của môn MA/F2. Môn nâng cao của PM/F5 là môn APM/P5, học tốt PM/F5 giúp học viên có kiến thức tốt để sau này học lên APM/P5.

Đăng ký khóa học

ACCA PM Demo

Miễn phí Đăng ký