Quiz

Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần.
Chúc bạn may mắn!


Số câu hỏi: 3

Thời gian làm bài: 10 phút 0 giây

Câu hỏi 1 (2 điểm):

Auditors are responsible for a company's system of internal controls.


Câu hỏi 2 (3 điểm):

List the main elements of an anti money laundering programme that should be followed by a firm of professional accountants.


Câu hỏi 3 (3 điểm):

Auditor’s responsibilities in dealing with laws and regulations?


0 bình luận